Home Biznes Rodzaje inwestycji

Rodzaje inwestycji

by admin

Akcje.

Akcje są to części, na które podzielony jest kapitał zakładowy spółki. Te części są własnością osoby fizycznej lub prawnej, która jest nazywana udziałowcem i reprezentuje własność tej osoby w danej spółce. Posiadanie udziałów w spółce daje akcjonariuszowi prawo do dochodzenia swoich praw i wypełniania obowiązków. Może on również uczestniczyć w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy w zależności od liczby i rodzaju posiadanych akcji, żądać wszelkich informacji finansowych, a nawet w każdej chwili zbyć swoje akcje.

Obligacje.

Obligacje są finansowym instrumentem dłużniczym wykorzystywanym zarówno przez przedsiębiorstwa w celu pozyskania większego kapitału na rozwój, zakup nowego sprzętu, przejęcie innych przedsiębiorstw itp., jak i przez podmioty rządowe, które emitują te obligacje w celu podjęcia nowych projektów, aby umożliwić rozwój kraju.
Są to zazwyczaj papiery wartościowe złożone z imieniu posiadacza i zazwyczaj są przedmiotem obrotu na rynku lub na giełdzie. Emitent zobowiązuje się do zwrotu kapitału wraz z uzgodnionymi odsetkami.

Dlaczego powinniśmy inwestować?

Lokata bankowa.

Lokata bankowa jest produktem finansowym, który może być zaoferowany nam przez nasz bank, za który wpłacamy w nim żądaną kwotę na wskazany przez bank okres, zazwyczaj jeden rok, w zamian za co na koniec tego okresu otrzymasz zwrot w formie uzgodnionych odsetek.

Fundusze inwestycyjne.

Fundusz inwestycyjny jest narzędziem oszczędnościowym, które gromadzi dużą liczbę osób, które chcą inwestować swoje pieniądze za pośrednictwem profesjonalnych menedżerów (pobierających opłatę za zarządzanie i utrzymanie), którzy podejmują decyzje o tym, gdzie zainwestować te pieniądze, aby uzyskać maksymalny możliwy zwrot. Zazwyczaj fundusze inwestycyjne inwestują w szereg aktywów, takich jak akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie, aktywa pieniężne, instrumenty pochodne, a nawet w inne fundusze inwestycyjne lub połączenie kilku z nich. Stanowią one zdywersyfikowaną alternatywę inwestycyjną, ponieważ inwestują w liczne instrumenty, co zmniejsza ryzyko, czyniąc je niemal minimalnym, w zależności od wybranego funduszu inwestycyjnego.

Nieruchomość.

Za nieruchomości zgodnie z definicją uważa się wszystkie te aktywa uznawane za nieruchomości, ponieważ mają one wspólną cechę, jaką jest ich ścisłe powiązanie z ziemią, połączone w sposób nierozerwalny, fizycznie lub prawnie z ziemią, takie jak działki, zabudowane lub nie, domy, budynki przemysłowe, czyli tzw. nieruchomości. Czyli aktywa, których nie można przenieść lub oddzielić od ziemi bez wyrządzenia szkody, ponieważ są one częścią ziemi lub są do niej zakotwiczone.

Podobne

Leave a Comment